Shanghai Tianhao Industrial Co., Ltd. 


Add: Shanghai Jing'an District Pingxingguan Road 138 912 - Room 915 Zip
Phone: 021 -32556939 
Fax: 021 -32556919 
E-mail: thsy@tianhaoshiye.com 
URL: www.tianhaoshiye.com